Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

5271 8597 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydercza szydercza
8095 78ad 500
Reposted fromtfu tfu viagrzej grzej
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viagregorczykm gregorczykm
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawalkmen walkmen
3189 f8aa 500

cesaur:

Anastasia Scheglova

Reposted fromcensoredanon censoredanon viakrajes1993 krajes1993
6818 b813 500
Reposted fromcandle candle viakrajes1993 krajes1993
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaopenheart openheart
Jak dobrze Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromolewka olewka viaopenheart openheart
Reposted fromRynn Rynn viaopenheart openheart
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
Reposted fromhappilyneverafter happilyneverafter viaottak ottak
  Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss vialikearollingstone likearollingstone
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viamiau-miau miau-miau
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viamiau-miau miau-miau
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viadorothi dorothi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl